Month: January 2024

KOL ย่อมาจาก “Key Opinion Leader” หรือก็คือผู้นำทางความคิดนั่นเอง โดยในการตลาด คำว่า KOL นั้นหมายถึงคนที่ได้รับความเคารพ เชื่อถือ และได้รับคนสนใจจากคนอื่น ๆ เพราะเป็นเหมือนกูรู หรือผู้นำเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ความงาม การเงิน การกิน และไลฟ์สไตล์อื่น…